Η Diki σου κάρτα για σένα και τους dikou σου 

Η Οικογενειακή Νομική Προστασία της Dikicard έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό που αφορά σε ένα πλήθος περιπτώσεων από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα δικά σας συμφέροντά ή των παιδιών σας. Αυτές τις στιγμές λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει κανείς στο πλευρό του ένα σύμβουλο, ο οποίος θα τον καθοδιγίσει σωστά, ώστε έγκαιρα να αποφύγει λάθη στις αποφάσεις του και στους χειρισμούς, τα οποία στην πορεία ίσως αποβούν μοιραία και στην καλύτερη των περιπτώσεων να κοστίσουν μόνο χρήματα. Στη χειρότερη δε περίπτωση σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις. 

 

Η Οικογενειακή Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή αλλά και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας καθώς επίσης και σχεδόν στις περισσότερες δραστηριότητες της ζωής.

coins-1726618_1920.jpg

Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε αυτόν που έπαθε κάποια ζημιά από τον υπαίτιο ή το κράτος.

attention-1169458_1920.jpg

Περιπτώσεις που αφορούν διαφορές φυσικών προσώπων και ασφαλιστικών φορέων ή κρατικών υπηρεσιών.

Versicherungsvertreter

Η Ασφάλεια, είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών.

taxes-1027103_1920.jpg

Ποινικό αδίκημα χαρακτηρίζεται κάθε άδικη και υπαίτια πράξη προσώπου από την οποία και επέρχεται ζημία σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Unterzeichnen Sie den Mietvertrag

Σύμβαση είναι η διμερής δικαιοπραξία, στην οποία δύο αντιτιθέμενες δηλώσεις βουλήσεως κατευθύνονται στην παραγωγή του ίδιου θελημένου έννομου αποτελέσματος (π.χ. αγορά, πώληση).

hand-1549399_1920.jpg

Διευθέτηση με διαιτησία ή συγκατάθεση που όμως επέρχεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις – ή αμφοτερόπλευρος μετριασμός ακραίων αξιώσεων ή δικαιωμάτων που καταλήγουν σε «συμφωνία».

Tischlerarbeit

Η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου διέπεται από νόμους, κανονισμούς και κοινές συμβάσεις, και ονομάζεται εργασιακή σχέση.

home-5574909_1920.jpg

Θέματα που αφορούν σε κτήρια που χρησιμοποιούνται για στέγαση ανθρώπων

woman-687560_1920.jpg

Με γνώμονα πως κάθε επιθυμία αποτελεί και μία πρόκληση, αναζητούμε και βρίσκουμε την καλύτερη πιθανή λύση σε θέματα που που άπτονται περισσότερων του ενός τοµέων.